Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n tietosuojaseloste

Mikro- ja yksinyrittäjät ry (MYRY) on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten MYRY kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

MYRYssä käsitellään henkilötietoja useista syistä.

Jäsenten osalta Mikro- ja yksinyrittäjät ry ylläpitää jäsenrekisteriä ja jäsenpostituslistaa. Tietoja tallennetaan yhteydenoton yhteydessä.

Mahdollisten kumppaneiden osalta MYRY voi hakea tietoja internetistä potentiaalisten yhteistyökumppaneiden, järjestöjen ja yhdistysten nettisivuilta, julkistetuista tiedotteista ja muista lähteistä. Pääosa keräämistämme henkilötiedoista on yhteystietoja: nimiä, ammattinimikkeitä, posti- ja sähköpostisosoitteita sekä organisaatiotietoja.

Tietoja käytetään Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n jäsen- ja muiden palvelujen ylläpitämiseen ja kehittämiseen, palvelun mukaiseen yhteydenpitoon, viestintään, markkinointiin ja kutsuihin.

Asiakastietoja ei luovuteta kolmansien tahojen käyttöön kuin ainoastaan lain tai viranomaisen määräyksen nojalla. Henkilöllä on oikeus pyytää poistamaan omat tietonsa MYRYn rekistereistä.

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin nimi

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Nimi: Mikro- ja yksinyrittäjät ry
Y-tunnus: 3315440-1
Rekisterin nimet ovat: jäsenrekisteri sekä kumppanuusrekisteri

Rekisteriasioissa voi olla yhteydessä: toimisto@mikrojayksinyrittajat.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n jäsen- ja kumppanuusrekisterin pääkäyttötarkoitus on jäsen-, yhteistyö- tai palvelusuhteen ylläpitäminen jäsenen tai kumppanin kanssa sovitun toimeksiannon ja sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Rekisteri muodostuu seuraavista alarekistereistä:

– Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n jäsenrekisteri ja postituslista
– Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n kumppanuudet rekisteri

Rekistereissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

– palvelun ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen
– jäsenten ja kumppaneiden kutsuminen järjestön tilaisuuksiin
– jäsenten ja kumppanien tiedottaminen
– Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n tuotteista ja palveluista tiedottaminen
– jäsensuhteen hoitaminen ja kehittäminen

– kumppanuussuhteen hoitaminen ja kehittäminen
– markkinointi ja viestintä
– analysointi ja tilastointi
– mielipide- ja muut tutkimukset
– Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n toiminnan dokumentointi

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

– yhteys- ja henkilötiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, titteli, organisaatio
– jäsen- ja kumppanuussuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, yhteydenotot
– luvat, suostumukset ja estot
– muut jäsenen tai kumppanin suostumuksella kerätyt tiedot

4. Käsittelyn oikeusperusteet

Tietoja käsitellään seuraavin oikeusperustein:

– Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen tai toimen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tai toimen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.
– Rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus (joka on rekisterissä olevan henkilön peruutettavissa, milloin tahansa).

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevaa henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

– henkilöltä itseltään sähköisesti, kirjallisesti, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla (esim. jäsenhakulomake)
– jäsenten muun viestinnän perusteella

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain varastoi käyttäjän päätelaitteelle ja jonka käyttäjän selain tarjoaa verkkosivulle joka kerta käyttäjän vieraillessa verkkosivulla. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Kuten muutkin verkkopalvelut, Mikro- ja yksinyrittäjät ry käyttää evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös palvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi. Evästeitä voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän ja sisällön tuottamiseen.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet saattavat olla tarpeellisia joidenkin Mikro- ja yksinyrittäjät ry palvelujen toimivuudelle. Jotkin evästeet säilyvät käyttäjän koneella senkin jälkeen, kun käyttäjä on poistunut sivustolta. Evästeet saattavat säilyä kuukausia tai vuosia viimeisen sivustolla käynnin jälkeen, kunnes ne poistetaan.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja säilytetään pilvipalvelussa EU-/ETA-alueella. Palvelun tuottajalla on GDPR:n mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä alihankkijoidensa kanssa.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat henkilötietolain mukaiset oikeudet:

a) Oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja, sekä rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja mihin rekisterin tietoja käytetään sekä säännönmukaisesti luovutetaan.

b) Oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

c) Oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, myyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyt oikeudet 25.5.2018 lähtien:

d) Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että rekisteröityä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä tietyt EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyt tiedot.

e) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä tiettyjä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tarkoituksia kuten suoramarkkinointia varten.

f) Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

g) Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

h) Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa.

i) Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa.

j) Oikeus saada tietyissä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa rekisteröityä koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu.

k) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan tai arkistoidaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät ja vastuuhenkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä näitä henkilötietoja. Pääsy järjestelmiin on suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan yhdistelmällä. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Jäsen- ja asiakasrekisteriin tallennetut tiedot poistetaan automaattisesti, kun ne eivät enää ole tarpeellisia jäsen-, kumppani- tai palvelusuhteen ylläpitämisen ja sopimusten täyttämisen vuoksi.

10. Muutokset

Mikro- ja yksinyrittäjät ry voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ilmoittamalla muutoksista verkkosivuille laitettavilla ilmoituksilla tai sähköpostitse.