Miksi tarvitaan Mikrobuusteria ja mikroyrittäjyysstrategiaa?

Kuinka moni yritys syntyy suoraan keskisuureksi työnantajayritykseksi tai suureksi vientiyritykseksi? Harva. 

Kasvua pitää tukea ruohonjuuritasolta ja tunnistaa, että kasvua on monenlaista, monipuolisuus on rikkaus ja mahdollisuus, erityisesti uusien innovaatioiden ja toimivien paikallisten palveluiden suhteen.

Jos haluamme kasvua, terveen yrityskulttuurin, paljon uusia innovaatioita, sekä myös lisää isompia työnantajayrityksiä, tarvitsemme asennemuutoksen.


MYRYn MIKROYRITTÄJYYSSTRATEGIA SUOMEEN

Sen keskeisimmät tavoitteet ovat:

1. Tukea aktiivisesti pienimpien mikroyritysten kasvua ja kehitystä.

2. Vähentää yrittäjyyden esteitä ja uudistaa mikroyrittäjyyttä hankaloittavia rakenteita, kuten yrittäjän sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmää.

3. Luoda Suomeen yrittäjämyönteinen ilmapiiri ja hyväksyvä kulttuuri, jossa aivan kaikenkokoisia yrityksiä ja monipuolista yritystoimintaa arvostetaan tasa-arvoisesti, kevytyrittäjistä isoihin työnantajiin.

4. Kannustaa aktiivisesti mikroyrityksiä innovaatioihin, vihreään siirtymään ja kansainvälistymiseen.

5. Kannustaa työvoiman ja osaamisen liikkumista helpommin ja joustavammin yrittäjyyden ja palkkatyön eri muotojen välillä, eikä estää sitä. Samalla vähennetään vastakkainasettelua.

6. Luoda maahanmuuttajille yritystoimintamahdollisuuksia sekä sitä kautta auttaa maahanmuuttajia työllistymään nopeammin.

7. Huomioida nykypäivän muuttunut yrittäjyys ja työelämä, nähdä se positiivisena asiana ja tuoda yksin- ja mikroyrittäjien oma ääni ja identiteetti esiin.


Nämä saavutetaan:

1. Yhdenmukaistamalla asteittain yrittäjien ja palkansaajien eläke- ja sosiaaliturva, jotta yrittäjyyteen kannustetaan ja työvoiman ja ammattitaitoisen osaamisen liikkuvuus helpottuu.

2. Tunnistamalla ja mittaamalla erilaisia kasvun mahdollisuuksia ja tekijöitä, ei vain keskittymällä pelkkiin perinteisiin talouskasvun mittareihin. 

3. Uudistamalla nykyistä yritysneuvonnan ja tukitoimintojen verkkoa, jossa on runsaasti päällekkäisyyksiä sekä paljon toimimattomia palveluita ja tukitoimintoja. Tukimuotoja ja palveluita tulee kohdentaa erityisesti yksinyrittäjille ja mikroyrittäjille, sekä aloittaville yrittäjille.

4. Tarjoamalla yllämainittua neuvontaa ja tukea kaikkien yritystoimintaan liittyvien palveluiden osalta vähintään englanniksi, mielellään myös muilla kielillä mahdollisuuksia mukaan.

5. Nykyaikaistamalla työlainsäädäntöä niin, että paikallinen sopiminen ja yrityskohtainen sopiminen on mahdollista, yhtä lailla järjestäytyneissä kuin järjestäytymättömissä yrityksissä. Järjestäytymättömien yritysten lainsuojaton asema täytyy poistaa.

6. Tuomalla esiin monipuolinen, monimuotoinen ja rikas mikroyrittäjyyden kulttuuri Suomessa ja arvostamalla sitä.

  

MIKÄ ON MIKROBUUSTERI? 

Mikrobuusteri on sekä ideologia, että konkreettista apua yrittäjille. Se uskoo suomalaisiin mikroyrityksiin ja niiden kasvuun. Sen tarkoitus on auttaa yrittäjiä kädestä pitäen löytämään itselleen tarpeellinen tuki sekä kasvun mahdollisuudet, oli se sitten yritystoiminnan kehittämistä, uuden oppimista tai hyvinvointia.

MIKROBUUSTERIn tavoitteena on: 

  • auttaa mikroyrityksiä kasvattamaan ja kehittämään liiketoimintaansa sekä kilpailukykyään 
  • tukea yksinyrittäjien ja mikroyrittäjien innovointia ja yhteistyötä
  • auttaa yrittäjiä kehittämään omaa potentiaaliaan, taitojaan sekä jaksamistaan ja hyvinvointiaan 
  • auttaa yrittäjiä löytämään juuri heidän tarvitsemansa käytännönläheinen ja konkreettinen neuvonta, tuki ja koulutus

MYRY kannustaa erityisesti yksinyrittäjiä luomaan omalla tavallaan:

  • innovaatioita ja vihreitä innovaatioita
  • paikallisia yritysideoita etenkin haja-asutusalueille
  • kansainvälisiä ideoita
  • luomaan yhteistyöverkostoja

Kasvun ideologiassa keskeistä MYRYlle on myös:

  • yrittäjän jaksaminen, hyvinvointi ja omat voimavarat
  • uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen

Mikrobuusteri tulee kiertämään Suomea! Tapahtumia tulee olemaan ympäri Suomen ja voit osallistua erilaisiin ILMAISIIN työpajoihin, koulutuksiin ja webinaareihin sekä voit hakea buusteristipendejä mm. oman liiketoimintasi kehittämiseen, uudelle yritykselle, uudelle innovaatiolle tai omaan hyvinvointiin ja jaksamiseesi.

Ensimmäinen tapahtuma on Helsingissä torstaina 16.11.23.

Myöhemmin tapahtumia myös Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.