Miksi tarvitaan Mikrobuusteria ja mikroyrittäjyysstrategiaa?

Kasvua pitää tukea ruohonjuuritasolta ja tunnistaa, että kasvua on monenlaista, monipuolisuus on rikkaus ja mahdollisuus, erityisesti uusien innovaatioiden ja toimivien paikallisten palveluiden suhteen.

Jos haluamme kasvua, terveen yrityskulttuurin, paljon uusia innovaatioita, sekä myös lisää isompia työnantajayrityksiä, tarvitsemme asennemuutoksen.

MYRY VAATII MIKROYRITTÄJYYSSTRATEGIAA SUOMEEN

Sen keskeisimmät tavoitteet ovat:

1. Tukea aktiivisesti pienimpien mikroyritysten kasvua ja kehitystä.

2. Uudistaa ja parantaa yrittäjän sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmää. 

3. Luoda Suomeen yrittäjämyönteinen ilmapiiri ja hyväksyvä kulttuuri, jossa aivan kaikenkokoisia yrityksiä ja monipuolista yritystoimintaa arvostetaan tasa-arvoisesti, kevytyrittäjistä isoihin työnantajiin.

4. Kannustaa aktiivisesti mikroyrityksiä innovaatioihin, vihreään siirtymään ja kansainvälistymiseen.

5. Kannustaa työvoiman ja osaamisen liikkumista helpommin ja joustavammin yrittäjyyden ja palkkatyön eri muotojen välillä, eikä estää sitä. Samalla vähennetään vastakkainasettelua.

6. Luoda maahanmuuttajille yritystoimintamahdollisuuksia sekä sitä kautta auttaa maahanmuuttajia työllistymään nopeammin.

7. Huomioida nykypäivän muuttunut yrittäjyys ja työelämä, nähdä se positiivisena asiana ja tuoda yksin- ja mikroyrittäjien oma ääni ja identiteetti esiin.


Nämä saavutetaan:

1. Yhdenmukaistamalla asteittain yrittäjien ja palkansaajien eläke- ja sosiaaliturva, jotta yrittäjyyteen kannustetaan ja työvoiman ja ammattitaitoisen osaamisen liikkuvuus helpottuu.

2. Uudistamalla nykyistä yritysneuvonnan ja tukitoimintojen verkkoa, jossa on runsaasti päällekkäisyyksiä sekä paljon toimimattomia palveluita ja tukitoimintoja. Tukea tulee tarjota konkreettisesti ja selkeästi etenkin yritystoiminnan rahoitukseen sekä palkkaamiseen.

3. Tarjoamalla yllämainittua neuvontaa ja tukea kaikkien yritystoimintaan liittyvien palveluiden osalta vähintään englanniksi, mielellään myös muilla kielillä mahdollisuuksia mukaan.

4. Nykyaikaistamalla työlainsäädäntöä niin, että paikallinen sopiminen ja yrityskohtainen sopiminen on mahdollista, yhtä lailla järjestäytyneissä kuin järjestäytymättömissä yrityksissä. Järjestäytymättömien yritysten lainsuojaton asema täytyy poistaa.

5. Tunnistamalla ja mittaamalla erilaisia kasvun tekijöitä ja määrityksiä, ei vain keskittymällä pelkkiin perinteisiin talouskasvun mittareihin. 

6. Tuomalla esiin monipuolinen, monimuotoinen ja rikas mikroyrittäjyyden kulttuuri Suomessa ja arvostamalla sitä.

  

MIKÄ ON MIKROBUUSTERI? 

Mikrobuusteri on sekä ideologia, että konkreettista apua yrittäjille. Sen tarkoitus on auttaa yrittäjiä kädestä pitäen löytämään itselleen tarpeellinen tuki sekä kasvun mahdollisuudet, oli se sitten yritystoiminnan kehittämistä, uuden oppimista tai hyvinvointia.

MIKROBUUSTERIn tavoitteena on:

1. Luoda valtakunnallinen HELP DESK-malli, joka auttaa mikroyrityksiä ja yksinyrittäjiä kasvattamaan ja kehittämään liiketoimintaansa, kilpailukykyään sekä palkkaamaan etenkin ensimmäisen työntekijän

2. Luoda kansainvälistymis- ja innovaatiotukimalli mikroyrityksille ja yksinyrittäjille

3. Luoda rahoitusinstrumentteja mikroyrityksille


Kasvun ideologiassa keskeistä MYRYlle on aina:

  • yrittäjän jaksaminen, hyvinvointi ja omat voimavarat
  • uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen